Algemene Voorwaarden van www.vinylcuts.de

1. Algemeen
De leveringen, prestaties en aanbiedingen van www.vinylcuts.be gebeuren uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden, die door het plaatsen van het order aanvaard worden. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, die wij niet schriftelijk aanvaarden, zijn voor ons niet bindend en maken geen deel uit van het contract, zelfs als we ze niet uitdrukkelijk betwisten. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle toekomstige transacties, ook als er niet opnieuw uitdrukkelijk naar verwezen wordt. Ook als bepaalde voorwaarden niet van toepassing zijn, blijft de rest geldig.

2. Sluiten van contract en uitvoering van order

Het contract met de opdrachtgever komt pas samen met onze orderbevestiging, resp. de uitvoering van het order, tot stand.

3. Prijzen
Voor de leveringen en prestaties van www.vinylcuts.be gelden de prijzen van de prijslijst die op de dag dat het order geplaatst wordt, geldig is, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere prijs genoemd wordt.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1. De factuur wordt op de dag van de verzending uitgeschreven. Het factuurbedrag moet contant of via overschrijving vooraf betaald worden. 4.2 Als we onze prestatie in delen leveren, hebben wij het recht om van de opdrachtgever een gedeeltelijke betaling te verlangen.

4.3 Bij overschrijvingen en cheques geldt de dag waarop het bedrag op onze rekening staat, als dag van betaling.

5. Leveringsverzuim, leveringsmogelijkheden
5.1. De leveringstermijn begint zodra het order bevestigd is en de productierijpe stukken volledig afgeleverd zijn. De leveringstermijn wordt dienovereenkomstig verlengd bij onvoorziene gebeurtenissen en andere onvoorzienbare, buitengewone omstandigheden die buiten onze schuld zijn (of die van onze leveranciers).

5.2. Als de opdrachtgever in gevallen waarbij www.vinylcuts.be de prestatie niet kan leveren door eigen schuld of als www.vinylcuts.be in gebreke blijft, schadevergoeding vraagt wegens verzuim, dan kan hij daarop aanspraak maken slechts tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht, voor zover het om atypische en onvoorzienbare schaden gaat.
De aansprakelijkheidsbeperking in artikel 1 vervalt als www.vinylcuts.be kwaad opzet of grove nalatigheid ten laste gelegd wordt.

6. Verzending, opslagkosten
De verzending gebeurt na ontvangst van betaling, maar op risico van de opdrachtgever. Het risico gaat over op de opdrachtgever, zodra de zending aan de persoon of firma die het transport verzorgt, overhandigd is, of voor verzending www.vinylcuts.be verlaten heeft.
Is de waar verzendingsklaar en loopt de verzending of het afnemen vertraging op om redenen die niet onze verantwoordelijkheid zijn, dan gaat het risico met de kennisgeving van de verzendingsgereedheid op de opdrachtgever over. Over wijzen en middelen van verzending, tenzij anders afgesproken, beslissen wij. Als de opdrachtgever een speciale manier van verzenden wenst, rekenen we de extra kosten aan. Speciale wensen voor de wijze van verzenden moeten voor elke bestelling opnieuw meegedeeld worden. De verzendingskosten (vracht en porto) en de tolheffingen worden bij leveringen buiten Duitsland extra aangerekend.

7. Afnameverzuim
7.1. Als de opdrachtgever na afloop van een hem opgelegd uitstel met dreiging tot weigering nog steeds de ontvangst weigert of vooraf in alle ernst en definitief verklaart dat hij niet meer wil afnemen, kan de opdrachtgever na wat er gebeurd is het factuurbedrag voor de niet geleverde geluidsdragers of andere prestaties niet terugvorderen, tenzij de verrichte prestaties of geleverde geluidsdragers niet overeenstemmen met de prestaties die in het order genoteerd staan.

7.2. In het kader van aanspraak op schadevergoeding kunnen we zonder bewijs de waarde van het order als schadeloosstelling eisen. Aanspraken op daadwerkelijk hogere schade blijven voorbehouden.

7.3. De opdrachtgever is verplicht gedeeltelijke leveringen (leveringen vooraf) te aanvaarden, voor zover het billijk is.

8. Garantie
8.1 Klachten betreffende duidelijke gebreken moeten onverwijld binnen een termijn van drie dagen na ontvangst van de waar ingediend worden. Daarbij dienen wij voor de controle te zorgen.Verdoken gebreken, die na het onverwijlde onderzoek niet te vinden zijn, mogen op ons alleen verhaald worden als de klacht ons binnen 30 dagen na ontvangst bereikt.
8.2. Gebreken aan een deel van de geleverde waar geven niet het recht om over de totale levering te reclameren.
8.3. We hebben eerst het recht de waar te verbeteren of te vervangen. Hiervoor hebben we een redelijke termijn nodig. Mislukt de verbetering (vervanging) of wordt ze niet binnen redelijke termijn gerealiseerd of wordt ze geweigerd, dan kan de opdrachtgever vermindering van de vergoeding verlangen of de opzegging van het contract.
Een verdere garantie en aansprakelijkheid voor schaden (voornamelijk schaden ten gevolge van gebreken), is uitgesloten, tenzij wij of onze medewerkers met kwaad opzet of zwaar nalatig gehandeld hebben of bepaalde eigenschappen uitdrukkelijk gegarandeerd hebben.

9. Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever blijft eigenaar van het door hem geleverde materiaal (informatiedragers), dat op zijn risico opgeslagen wordt. Dit materiaal wordt alleen voor opdrachten van de opdrachtgever gebruikt en een jaar na het laatste gebruik zonder verdere kennisgeving vernietigd. Alle materialen voor de productie blijven onze eigendom. De geleverde waar blijft onze eigendom tot al onze facturen volledig vereffend zijn en de betreffende cheques geïnd zijn. Bij een openstaande factuur geldt het voorbehouden eigendom als borg voor onze saldovordering.

10. Aansprakelijkheid
www.vinylcuts.be staat borg voor de volledige schadevergoeding, voor zover haar kwaad opzet of grove nalatigheid ten laste gelegd wordt. Voor geringe nalatigheid of andere medewerkers staat www.vinylcuts.be niet borg, voor zover ze geen contractuele verplichtingen geschonden hebben, die essentieel zijn voor de uitvoering van het contract of waarvan de opdrachtgever mocht uitgaan dat ze strikt nageleefd werden. Aansprakelijkheid voor schaden ten gevolge van gebreken, resp. indirecte schaden ten gevolge van gebrekkige producten van www.vinylcuts.de is uitgesloten.

11. Diversen
Mondelinge bijkomende afspraken zijn alleen geldig als ze door www.vinylcuts.de uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden. De tussen www.vinylcuts.de en de opdrachtgever afgesloten contracten vallen uitsluitend onder het Duitse recht. Voor alle geschillen tussen www.vinylcuts.de en de opdrachtgever die voortvloeien uit de contracten die tussen hen ontstaan en afgesloten zijn, is het kantongerecht van Duffel/Belgium in Beieren bevoegd.


12. Auteursrechten
De opdrachtgever verklaart met het plaatsen van het order dat hij alle nodige reproductierechten op het ter beschikking gestelde materiaal bezit. De opdrachtgever verklaart met het plaatsen van het order alle nodige reproductierechten, zoals vb. recht op mechanische reproductie, recht op gebruik van film-, geluids-, computer- en andere opnamen te bezitten en waarborgt dat alle vereiste auteursrechten aan de bevoegde instanties vergoed worden en dat www.vinylcuts.de daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid draagt. De partijen maken de bindende afspraak dat de opdrachtgever in dit verband www.vinylcuts.de in elk opzicht schade- en klachtenloos stelt en meer bepaald alle vorderingen van derden overneemt, met inbegrip van vorderingen van auteursrechtenverenigingen of bevoegde organisaties, en tevens eventuele honoraria van advocaten en gerechtskosten, die voortvloeien uit een vermeende of daadwerkelijke schending van dergelijke rechten.Met de vergoeding van de auteursrechten is bijvoorbeeld de vergoeding van de kopijrechten bij de overname van muziek bedoeld, die al door een muziekuitgeverij op cd of andere informatiedragers verveelvoudigd werd. In dit geval bestaat er naast de rechten van de componist, resp. tekstschrijver, een kopijrecht op de huidige opname.